Zdravotní politika a podpora zdraví


Krajské hygienické stanici náleží v oblasti zdravotní politiky a podpory zdraví podle § 82, odst. 2, písm. t) a u) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů :
 • provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek
 • iniciovat a podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik
 • spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu
 • zajišťovat vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik
 • zajišťovat minimálně jednou za 5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu

Činnosti pracoviště zdravotní politiky a podpory zdraví Krajské hygienické stanice JmK :
 • Účast při tvorbě zdravotní politiky v jihomoravském regionu.
 • Zpracování hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a stanovení priorit pro řešení zjištěných problémů.
 • Kontrola a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví.
 • Spolupráce s dalšími subjekty při realizaci celostátních a regionálních programů primární prevence.
 • Implementace Národní strategie ochrany a podpory veřejného zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 při tvorbě zdravotních plánů.
 • Metodická pomoc a spolupráce s vládními i nevládními organizacemi, či dalšími subjekty, v souladu s prioritami v oblasti primární prevence.
 • Průběžná realizace aktivit, které vyplývají z úkolů daných Akčními plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020.
 • Spolupráce se Státním zdravotním ústavem na realizaci projektů podpory zdraví a monitoringu (Zdravá školní jídelna, Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, Výzkumný projekt SINPHONIE, a další).
 • Spolupráce při tvorbě koncepcí v rámci komunitních programů: Zdravé město, Škola podporující zdraví.
 • Vypracování oponentských posudků k žádostem o poskytnutí státní dotace MZČR na realizaci projektů podpory zdraví, projektů protidrogové prevence a projektů řešení problematiky HIV/AIDS.
 • Posuzování žádostí o poskytnutí dotací na realizaci regionálních projektů podpory zdraví.
 • Besedy, přednášky a semináře pro vybrané cílové skupiny.
 • Realizace aktivit za účelem posílení zdravotní gramotnosti obyvatel a profesních skupin.
 • Podpora aktivit: Dny pro zdraví, Týden mobility, Dny pro Zemi.
 • Medializace zdravotní politiky a podpory zdraví v Jihomoravském kraji.

Činnost ZPPZ, jako samostatného pracoviště na Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje v Brně, byla zahájena dne 1. 6. 2015. Oblast prevence a sledování ukazatelů podmínek prostředí jsou řešeny ve spolupráci s ostatními odbornými odděleními v rámci KHS JmK a navazují na aktivity, realizované dlouhodobě již před zřízením pracoviště ZPPZ.

E-mail : ivana.tylcerova@khsbrno.cz


Související odkazy

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz