Odbor správních činností


Zajišťuje dohled nad zákonností výkonu státní správy a všech činností souvisejících s personální, služební a spisovou agendou správního úřadu.

V čele odboru je jmenován ředitel odboru správních činností, který je přímo podřízen řediteli KHS JmK. Odbor správních činností sídlí v Brně (Kabátníkova 10) a má celokrajskou působnost.
V gesci ředitele odboru správních činností je mj. :
 • zastupování KHS JmK v soudních sporech
 • zpracovávání interních dokumentů řídící povahy
 • příprava stanovisek k návrhům právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví
 • příprava metodických materiálů včetně standardizace interních postupů

Odbor správních činností je dále členěn na :
 • Oddělení právní
 • Oddělení personální kontrolní a dokumentační

Oddělení právní
V čele oddělení je jmenován vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli odboru správních činností. Oddělení právní sídlí v Brně (Kabátníkova 10) a má celokrajskou působnost.
Předmětem činnosti právního oddělení je zejména :
 • vedení přestupkových řízení včetně provádění příslušných úkonů v odvolacím řízení
 • poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • vedení přezkumných řízení a vyřizování petic či stížností proti nesprávnému úřednímu postupu
 • vyřizování námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolech o kontrole
 • podávání návrhů na exekuční řízení
 • právní kontakt s jinými institucemi veřejné správy
 • poskytování konzultací pracovníkům KHS JmK při aplikaci procesních právních předpisů a složitých právních případů

E-mail : prav.oddeleni@khsbrno.cz

Legislativa

Oddělení personální, kontrolní a dokumentační
V čele oddělení je jmenován vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli odboru správních činností. Oddělení personální, kontrolní a dokumentační sídlí v Brně (Kabátníkova 10) a má celokrajskou působnost. Součástí oddělení jsou též pracovníci spisovny a podatelny v Brně (Jeřábkova 4) a též pracovníci podatelen na územních pracovištích (Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo).
Předmětem činnosti personálního, kontrolního a dokumentačního oddělení je zejména :
 • komplexní personální problematika včetně agendy spojené se starobními a invalidními důchody
 • organizační věci státní služby včetně zpracování systemizace KHS JmK, vedení výběrových řízení a agendy služebních vztahů státních zaměstnanců
 • komplexní zajišťování činností souvisejících se spisovou službou, předarchivní péčí o písemnosti a skartačním řízením
 • vnitřní kontrolní činnost a dozor nad dodržování interních a pracovněprávních předpisů zaměstnanci KHS JmK

E-mail : personalni@khsbrno.cz

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz