Odbor hygieny výživy


Preventivní dozor
jako dotčený správní úřad vydáváme stanoviska sloužící jako podklad pro rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, zvláště řízení vedeném dle zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) :
  • posuzujeme projektové dokumentace pro územní a stavební řízení - u nových staveb, tak i při rekonstrukcích a změně účelu užívání staveb (např. ke stavbám provozoven stravovacích služeb, potravinářských prodejen a výroben, prodejních stánků)
  • účastníme se procesu uvádění staveb do provozu (vydáváme stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu, k vyhodnocení zkušebního provozu apod.)
  • účastníme se jednání svolaných stavebními úřady a dalšími dotčenými orgány státní správy (místní šetření, veřejné projednání záměru v rámci územního řízení apod.)
  • vydáváme souhlas s uzavřením veřejnoprávních smluv (např. o umístění stavby či o provedení stavby)

Státní zdravotní dozor
provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1. Hygiena výživy – kontrola dodržování povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropského společenství,zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Dozor provádíme v následujících typech zařízení :
  • zařízení provozované v rámci hostinské živnosti – restaurační zařízení všech typů (restaurace, hotely, penziony, kavárny, cukrárny, pivnice - hospody, bistra, bufety apod.), podávání občerstvení
  • stravování zaměstnanců (závodní kuchyně, výdejny, kantýny), v menzách a vysokoškolských zařízeních, stravování ve věznicích
  • v rámci zdravotnických a sociálních služeb a lázeňské péče
Ve výše uvedených zařízeních odebíráme vzorky potravin a pokrmů k laboratornímu vyšetření.

2. Alimentární onemocnění – v potravinářských provozech provádíme šetření příčin možného poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčního onemocnění ev. jiného poškození zdraví z potravin a nařizujeme příslušná opatření.

3. Spolupracujeme s dalšími orgány dozoru nad bezpečností potravin – Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa v intencích zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Řešíme podněty v rámci dozorovaných činností.

Zkoušky ze znalosti hub

RAPID ALERT SYSTEM – zajišťování úkolů vyplývajících ze systému rychlého varování členských států EU upozorňující na rizika z hlediska zdraví a bezpečnosti spotřebitele.
Potraviny a krmiva – varovný systém RASFF (RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED).

E-mail : hv@khsbrno.cz

Legislativa pro problematiku HV
Zákony týkající se problematiky ochrany veřejného zdraví
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Stěžejní prováděcí právní předpisy v ochraně veřejného zdraví
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)

Přímo aplikovatelné právní normy Evropské unie v ochraně veřejného zdraví
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625, o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004
nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny
nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách
nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, o potravinářských přídatných látkách

Ostatní právní předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Dokumenty ke stažení

Výroční zprávy, tiskové zprávy, regionální úkoly

Související odkazy

IČO : 71009191
datová schránka : jaaai36
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
KHS JmK se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno
(c) www.khsbrno.cz