Překročení limitů znečištění ovzduší

Informace o účincích na zdraví lidí při překročení limitů znečištění ovzduší a o ohrožených skupinách obyvatelstva
Informace o odhadu účinků na zdraví lidí při překročení limitů znečištění ovzduší naleznete na webových stránkách Státního zdravotního ústavu Praha.

Ze sledovaných ukazatelů jsou do hodnocení účinků na zdraví lidí zahrnuty:
 - suspendované částice frakce PM10 a PM2,5
 - oxid dusičitý
 - vybrané škodliviny s definovaným karcinogenním účinkem – arsen, nikl, benzen a benzo[a]pyren.

Ohroženými skupinami obyvatelstva jsou především osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidé a malé děti.

Smogová situace vzniká při překročení následujících informativních prahových hodnot:
 - 24hodinový klouzavý průměr suspendovaných částic PM10 = 100 µg.m-3
 - hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého NO2 = 200 µg.m-3
 - hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého SO2 = 250 µg.m-3
 - hodinová průměrná koncentrace troposférického ozonu = 180 µg.m-3
za podmínek stanovených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ.

Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědi počasí pro ČR a jednotlivé kraje.


Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
22. 1. 2013