aktualizace k 1.1. 2018
Sazebník úhrad za poskytování informací
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně oprávněna požadovat za poskytnutí informace úhradu za náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odeslání informací žadateli.

Náklady na pořízení kopií

Sazba za pořízení 1 černobílé kopie
- A4 jednostranná   2,- Kč
- A4 oboustranná   3,- Kč
- A3 jednostranná   3,- Kč
- A3 oboustranná   4,- Kč

Využití výpočetní techniky

- tisk 1 stránky formátu A4 černobíle 10,- Kč
- tisk 1 stránky formátu A4 barevně 20,- Kč

Datové nosiče

- 1 ks CD 10,- Kč
- 1 ks DVD 15,- Kč

Skenování dokumentů

- formát A4   8,- Kč/1 stránka

Náklady za odeslání informací žadateli

Paušální sazby za balné činí 40,- Kč.
Náklady na poštovní služby tvoří cena uhrazená povinným subjektem provozovateli poštovních služeb.

Telekomunikační poplatky

Je-li třeba při obstarávání podkladů k poskytnutí informace použít telekomunikační zařízení, účtují se poplatky podle platných sazeb jednotlivých poskytovatelů.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Za každou započatou hodinu odpracovanou při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací je účtováno 150,- Kč.
Úhrady dle sazebníku vybírá odbor ekonomicko - provozních činností KHS JmK se sídlem v Brně, popř. oprávnění zaměstnanci KHS JmK na územních pracovištích. Požadování úhrady za poskytnutí informace bude žadateli vždy oznámeno před poskytnutím informace - její poskytnutí je podmíněno zaplacením požadované úhrady.
Podle nařízení vlády č.173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů, KHS JmK nebude požadovat po žadateli úhradu nákladů vzniklých na základě žádosti, pokud tyto nepřesáhnou částku 50,- Kč.
Elektronická podatelna:   podatelna@khsbrno.cz