aktualizace k 1.1. 2019
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím oprávněna požadovat za poskytnutí informace úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odeslání informací žadateli.

1) Náklady na pořízení kopií nebo výtisků

Sazba za pořízení 1 černobílé kopie/výtisku
- A4 jednostranná   2,- Kč
- A4 oboustranná   3,- Kč
- A3 jednostranná   3,- Kč
- A3 oboustranná   4,- Kč

2) Náklady na technické nosiče dat

- 1 ks CD nebo DVD 10,- Kč

3) Náklady na odeslání informací žadateli

- paušální sazby za balné 30,- Kč
- poštovní služby dle aktuálního ceníku provozovatele poštovních služeb  

4) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

- méně než 1 hodina zdarma
- za každou hodinu a za každou následující hodinu (i započatou) 250 Kč
Nepřesáhnou-li celkové náklady částku 200 Kč, pak KHS JmK nebude jejich úhradu po žadateli požadovat a informace bude poskytnuta zdarma.
V případě, že celkové náklady přesáhnou částku 200 Kč, bude jejich úhrada po žadateli požadována. Požadování úhrady za poskytnutí informace bude žadateli vždy oznámeno před poskytnutím informace - její poskytnutí je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Úhrady dle sazebníku jsou poukazovány na příjmový účet KHS JmK, případně jej v hotovosti vybírá odbor ekonomicko - provozních činností KHS JmK či jím pověření zaměstnanci.
Elektronická podatelna:   podatelna@khsbrno.cz