DATOVÁ SCHRÁNKA  -  ID: jaaai36,  IČ: 71009191
typ schránky: Orgán veřejné moci,  povolený formát zasílaných příloh: .PDF
aktualizace 25.5. 2018   
Informace o orgánu ochrany veřejného zdraví
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Sídlo

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 BRNO, ČR
telefon: ředitelství – 545 113 034
fax: 545 113 099
E-mail: sekretariat@khsbrno.cz

Charakteristika organizace

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
(dále jen KHS JmK) je správní úřad, zřízený na základě § 78 písm. b) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a to k datu 1.1.2003.
KHS JmK byla zřízena k výkonu státního zdravotního dozoru a dalších činností, vycházejících z platných právních předpisů. V čele KHS JmK je ředitel KHS JmK.
Ve smyslu platných ustanovení zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, je KHS JmK služebním úřadem.

Zřizovatel

Funkci zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 PRAHA 2

Dislokace organizace

V zájmu přiblížení odborné činnosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví občanům zřizuje KHS JmK územní pracoviště v obcích Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.
 

Organizační struktura KHS JmK  -   Schéma

KHS JmK je organizačně členěna podle zajišťované problematiky na sekci, odbory a oddělení. Dle organizačního řádu KHS JmK je organizační členění následující:
 • Ředitel KHS JmK - Ing. David KŘIVÁNEK
 • Sekretariát ředitele


 • Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
 • Odbor hygieny obecné a komunální (HOK) s odděleními HOK na každém územním pracovišti.
 • Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU) s odděleními HV na každém územním pracovišti a oddělením PBU v Brně s celokrajskou působností.
 • Odbor hygieny dětí a mladistvých (HDM) s odděleními HDM pro okresy Brno + Brno-venkov, Blansko + Vyškov, Břeclav + Hodonín a Znojmo. Pracoviště těchto oddělení jsou ve všech jmenovaných obcích.
 • Odbor hygieny práce (HP) s odděleními HP na každém územním pracovišti a oddělením nemocí z povolání (NzP) v Brně s celokrajskou působností.
 • Odbor protiepidemický (E) s odděleními E na každém územním pracovišti a dále s oddělením hygieny zdravotnických zařízení (HZZ) v Brně s celokrajskou působností.


 • Odbor správní
 • Oddělení právní (PRÁV)
 • Oddělení personální, kontrolní a dokumentační (PKD)


 • Odbor ekonomicko-provozní
 • Oddělení ekonomické (EKON)
 • Oddělení provozní a organizační (PROV)
ADRESY A DOSTUPNOST PODATELEN KHS JMK
ÚZEMÍ ADRESA
Jihomoravský kraj
okresy Brno-město a Brno-venkov
Jeřábkova 4, 602 00 BRNO
okres Blansko Mlýnská 2, 678 29 BLANSKO
okres Břeclav Sovadinova 12, 690 85 BŘECLAV
okres Hodonín Plucárna 1a, 695 27 HODONÍN
okres Vyškov Masarykovo nám. 16, 682 01 VYŠKOV
okres Znojmo Jana Janského 15, 669 02 ZNOJMO

Dostupnost všech podatelen KHS JmK:

 pondělí a středa : 8,00 – 12,00  a  13,00 - 17,00 hod.
 úterý a čtvrtek : 8,00 – 12,00  a  13,00 - 14,00 hod.
 pátek : 8,00 – 12,00 hod.

Nahlížení do spisů

Pro nahlížení do spisů je obecně určena doba  pondělí a středa:  8,00 - 12,00 a 13,00 - 16,30 hod., O možnosti nahlížení do spisů, které dosud nebyly uzavřeny, rozhoduje pověřená úřední osoba na oddělení KHS JmK, která spis vede. Nahlížení do uzavřených spisů mají oprávněné osoby možnost ve spisovně KHS JmK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, Brno. S ohledem na to, že část archivu KHS JmK je umístěna mimo Brno, je potřeba domluvit konkrétní termín pro nahlédnutí do uzavřeného spisu telefonicky na tel: 545 113 071, nebo 545 113 031.

Místo pro podávání podnětů

 • Písemně (vč. příjmu veškeré pošty)
  Podatelna KHS JmK a podatelny územních pracovišť
 • Osobně či telefonicky
  Ředitel KHS JmK, Jeřábkova 4, BRNO - tel: 545 113 030, fax: 545 113 099
  nebo kterýkoliv odborný pracovník KHS JmK
 • Elektronicky - E-mail: podatelna@khsbrno.cz
 • (ID: jaaai36)

Místo pro podávání žádostí o informace   (dle zák.č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 • Písemně – podatelna KHS JmK a podatelny územních pracovišť
 • Osobně či telefonicky – ředitel KHS JmK
 • Elektronicky – E-mail: podatelna@khsbrno.cz
 • (ID: jaaai36)

Místo pro podání oznámení ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu   (dle § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb. a § 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb.)

V souladu s § 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, bylo zřízeno služební místo státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření (prošetřovatel). Současně byla zřízena schránka pro příjem oznámení v listinné podobě a adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě.
 • Prošetřovatel KHS JmK - Mgr. Bc. Vít NOHEJL
 • Schránka - umístěna v přízemí budovy Kabátníkova 10, Brno a označena textem
  „Příjem oznámení podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“
 • Elektronická adresa - E-mail: prosetrovatel@khsbrno.cz

Ochrana osobních údajů

KHS JmK je jako orgán veřejné moci správcem osobních údajů, přičemž osobní údaje zpracovává na základě zákonného zmocnění a pouze k těm účelům, které jsou nezbytné pro splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci či z důvodu oprávněných zájmů správce.

V souladu s čl. 37 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), byl na KHS JmK jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly stanovené v čl. 39 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Pověřenec KHS JmK - Mgr. Štefan GLEZGO
 • Elektronická adresa - E-mail: oia@mzcr.cz

Rozhodování

KHS JmK je správním úřadem, vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany veřejného zdraví a další činnost, specifikovanou v platných právních předpisech. Rozhoduje v oblastech specifikovaných především zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při výkonu státního zdravotního dozoru postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty, ve kterých je povinna rozhodovat, jsou stanoveny především zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jsou vesměs v délce třiceti dnů. V případě složité problematiky lze tuto lhůtu prodloužit na 60 dnů.
O podávání návrhů na opravné prostředky proti rozhodnutím KHS JmK je každý účastník řízení informován v písemném vyhotovení rozhodnutí. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí KHS JmK je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha. Lhůta pro podání odvolání je obvykle až na výjimky 15 dnů ode dne doručení.

Přehled nejdůležitějších legislativních předpisů pro činnost KHS JmK (výběr)

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějšího předpisu
Zákon řešící problematiku ochrany veřejného zdraví:
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Stěžejní prováděcí právní předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb.:
 • vyhl. č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějšího předpisu
 • vyhl. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
 • vyhl. č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)
 • vyhl. č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • nař. vl. č. 138/2003 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví
 • vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, ve znění pozdějšího předpisu
 • vyhl. č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějšího předpisu
 • vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
 • vyhl. č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějšího předpisu
 • vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 494/2005 Sb., kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků
 • nař. vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějšího předpisu
 • vyhl. č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
 • vyhl. č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)
 • vyhl. č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku
 • nař. vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vl. č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Přímo aplikovatelné právní normy Evropské unie:
 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin
 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004
 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích
 • nařízení Komise (ES) č. 37/2005, o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zamrazené potraviny určené k lidské spotřebě
 • nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny
 • nařízení Komise (ES) č. 2023/2006, o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
Ostatní právní předpisy dotýkající se problematiky OVZ:
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějšího předpisu
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějšího předpisu
 • zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějšího předpisu
 • vyhl. č. 296/1997 Sb., kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin
 • vyhl. č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
 • vyhl. č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
 • vyhl. č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
 • vyhl. č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění pozdějšího předpisu
 • vyhl. č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení
 • vyhl. č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějšího předpisu
 • nař. vl. č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Všechny uvedené předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na pracovištích podatelen všech územních pracovišť a na právním oddělení KHS JmK na adrese Kabátníkova 10, Brno.
E-mail:  reditel@khsbrno.cz sekretariat@khsbrno.cz