Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Člení se na dvě oddělení

 • Oddělení hygieny výživy
 • Oddělení hygieny předmětů běžného užívání (s celokrajskou působností)

Oddělení hygieny výživy

provádí tyto činnosti:

PREVENTIVNÍ DOZOR

jako dotčený správní úřad vydáváme stanoviska sloužící jako podklad pro rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, zvláště řízení vedeném dle zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
 • posuzujeme projektové dokumentace pro územní a stavební řízení - u nových staveb, tak i při rekonstrukcích a změně účelu užívání staveb (např. ke stavbám provozoven stravovacích služeb, potravinářských prodejen a výroben, prodejních stánků),
 • účastníme se procesu uvádění staveb do provozu (vydáváme stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu, k vyhodnocení zkušebního provozu apod.),
 • účastníme se jednání svolaných stavebními úřady a dalšími dotčenými orgány státní správy (místní šetření, veřejné projednání záměru v rámci územního řízení apod.),
 • vydáváme souhlas s uzavřením veřejnoprávních smluv (např. o umístění stavby či o provedení stavby).

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR

provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1. Hygiena výživy – kontrola dodržování povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropského společenství,zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Dozor provádíme v následujících typech zařízení:
 • zařízení provozované v rámci hostinské živnosti – restaurační zařízení všech typů (restaurace, hotely, penziony, kavárny, cukrárny, pivnice - hospody, bistra, bufety apod.), podávání občerstvení,
 • stravování zaměstnanců (závodní kuchyně, výdejny, kantýny), v menzách a vysokoškolských zařízeních, stravování ve věznicích,
 • v rámci zdravotnických a sociálních služeb a lázeňské péče.
Ve výše uvedených zařízeních odebíráme vzorky potravin a pokrmů k laboratornímu vyšetření.

2. Alimentární onemocnění – v potravinářských provozech provádíme šetření příčin možného poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčního onemocnění ev. jiného poškození zdraví z potravin a nařizujeme příslušná opatření.

3. Spolupracujeme s dalšími orgány dozoru nad bezpečností potravin – Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa v intencích zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Řešíme podněty v rámci dozorovaných činností.

ZKOUŠKY ZE ZNALOSTÍ HUB - ověřujeme rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub podle vyhlášky č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení.

RAPID ALERT SYSTEM – zajišťování úkolů vyplývajících ze systému rychlého varování členských států EU upozorňující na rizika z hlediska zdraví a bezpečnosti spotřebitele
Potraviny a krmiva – varovný systém RASFF (RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED).
Platná legislativa pro problematiku HV

Oddělení hygieny předmětů běžného užívání

s celokrajskou působností, v jehož kompetenci je vykonávat státní zdravotní dozor u níže uvedeného okruhu výrobků:
 • Materiály a předměty, včetně aktivních a inteligentních materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, které v konečném stavu jsou určené pro styk s potravinami, nebo již jsou ve styku s potravinami a jsou pro tento účel určeny, nebo se u nich dá důvodně očekávat, že přijdou do styku s potravinami nebo že při jejich běžném nebo předvídatelném použití dojde k přenosu jejich složek do potravin.
 • Kosmetické přípravky. Kosmetickým přípravkem je látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů.
 • Hračky, které jsou určené pro děti do 14 let a to s ohledem na obsažené chemické látky upravené chemickým zákonem, viz níže.
 • Výrobky pro děti ve věku do 3 let. Výrobkem pro děti ve věku do 3 let jsou výrobky, které jsou takto výrobcem, dovozcem nebo osobou, která je uvádí do oběhu, označeny, nebo jsou k užívání dětmi ve věku do 3 let zjevně určeny, s výjimkou hraček a potravin; jde-li o ošacení, považuje se za výrobek pro děti ve věku do 3 let ošacení do velikosti 110, včetně velikosti 110.
Platná legislativa pro problematiku PBU

Dokumenty ke stažení

  Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách - částI.
  Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách - část II.
  Codex Alimentarius - hygienická pravidla pro předvařené a vařené potraviny ve veřejném stravování
  Prohlášení o splnění nezbytně nutných požadavků
  Informace k provozu provozoven společného stravování s přítomností zvířat
  5 klíčů k bezpečnému stravování
  10 zlatých pravidel WHO pro bezpečnost potravin - pokrmů

Výroční zprávy, tiskové zprávy, regionální úkoly

  Zpráva o činnosti oddělení HV za 2. pololetí 2018
  Zpráva o činnosti oddělení PBU za 2. pololetí 2018
  Zpráva z regionálního úkolu - Zmrzliny 2018
  Výsledky regionálního úkolu KOUŘENÍ 2018
  Zpráva o činnosti oddělení HV za 1. pololetí 2018
  Zpráva o činnosti oddělení PBU za 1. pololetí 2018
  Zpráva o činnosti oddělení HV za rok 2017
  Zpráva o činnosti oddělení PBU za rok 2017
  Výsledky regionálního úkolu VHA
  Výsledky regionálního úkolu SŮL     Příloha 1     Příloha 2

Související odkazy

  Ministerstvo zdravotnictví ČR
  Státní zdravotní ústav Praha
  Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
  Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
  Státní veterinární správa České republiky
  Státní zemědělská a potravinářská inspekce
  Česká obchodní inspekce
  Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)

E-mail:  hv@khsbrno.cz pbu@khsbrno.cz