Odbor hygieny obecné a komunální
 • plní úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně úkolů dotčeného správního úřadu, v řízeních podle stavebního zákona uplatňuje stanoviska a závazná stanoviska dotčeného správního úřadu, a to zejména:
  • při územním plánování, při výstavbě objektů a objektů občanského vybavení
  • při posuzování dokumentace o hodnocení vlivu staveb na životní prostředí
  • při posuzování záměrů, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší
 • vykonává státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním povinností stanovených tímto zákonem a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví v oblasti problematiky hygieny obecné a komunální, včetně fyzikálních faktorů životního prostředí, tj. zejména nad
  • zásobováním pitnou vodou
  • výrobky přicházejícími do kontaktu s pitnou, surovou a užitkovou vodou
  • vodárenskou technologií
  • koupališti, bazény, saunami a koupacími oblastmi
  • vnitřním prostředím staveb
  • komunálně-hygienickými aspekty provozu v ubytovacích zařízeních
  • činností služeb epidemiologicky závažných a ochranou spotřebitele vyjma pracovních podmínek v nich
  • ochranou před hlukem, vibracemi, neionizujícím zářením v komunálním prostředí (provozovny činností epidemiologicky závažných)
  • pohřebními službami
  • dodržováním podmínek integrovaného povolení
 • prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících epidemiologicky závažnou činnost dle § 19 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdejších předpisů
 • provádí hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva
 • podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životních a pracovních podmínek
 • podílí se na úkolech integrovaného záchranného systému
 Legislativa
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
  • vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku
  • vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)
  • nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdejších předpisů
  • vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
  • vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
  • vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějšího předpisu
  • vyhláška č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, ve znění pozdějšího předpisu
  • vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 273/2010 Sb., úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů


Související odkazy

  Monitoring dietární expozice     (duben 2011)
  Monitoring hluku     (duben 2011)
  Monitoring ovzduší     (duben 2011)
  Monitoring pitné vody     (duben 2011)
  Hlukové mapy
  Akční plány ke strategickým hlukovým mapám
  Vlastní studna - výhoda i riziko
  Studna jako zdroj pitné vody - [zip/pdf] ke stažení
  Koupaliště ve volné přírodě a koupací oblasti v Jmk
  Zdravotní rizika z koupání v koupalištích ve volné přírodě a koupacích oblastech
  Bazény
  AZBEST v komunálním prostředí     (říjen 2011)
  Pijete vodu z watercoolerů?
  WHO k problematice opalování v soláriích
  Malování černou hennou a rizika s ním spojená     (květen 2008)
  Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství
  Pomůcka ke zpracování provozního řádu zásobování pitnou vodou
   (vodovod/studna - posouzení rizik)

  Stanovisko NRC pro pitnou vodu k úpravě vody reverzní osmózou
  Vodní filtry, problematika domácí úpravy pitné vody