Odbor hygieny dětí a mladistvých

Zajišťuje výkon státního zdravotního dozoru nad plněním povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcími předpisy:

 • v mateřských a základních školách, středních a vyšších odborných školách a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení
 • ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči
 • v zařízeních sociálních služeb určených pro děti a mladistvé
 • v provozovnách provozujících živnost Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • na zotavovacích akcích pro děti, na jiných podobných akcích pro děti a na školách v přírodě
 • nad vnitřním prostředím staveb v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, ve školách v přírodě a ve stavbách pro zotavovací akce
 • ve všech typech stravovacích služeb určených pro děti a mladistvé
 • nad venkovními hracími plochami určenými pro hry dětí
Je dotčeným správním orgánem při vydávání stanovisek k návrhům projektové dokumentace výše uvedených staveb, na změny ve využití stavby, k návrhům kolaudace staveb.

Spolupracuje se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky v regionu se zaměřením na děti a mladistvé.

Právní předpisy

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES č. 882/2004, o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějšího předpisu
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějšího předpisu
 • Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
 • Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějšího předpisu
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Související odkazy

  Ohlášení školy v přírodě
  Oznámení o zahájení, změně nebo ukončení provozování stravovací služby
  Ohlášení zotavovací akce pro děti
  Prohlášení o bezinfekčnosti
  Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte
      (Příloha č. 3 k vyhlášce č. 106/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 422/2013 Sb.)


  Školní nábytek
  Jak vybrat školní brašnu
  Program Školy podporující zdraví (ŠPZ)

E-mail:  hdm@khsbrno.cz