Provozní řády  -  Vzory  -  Formuláře

- FORMULÁŘ ŽÁDOSTI - UNIVERZÁLNÍ VZOR - o vydání závazného stanoviska KHS Jm kraje se sídlem v Brně

- STAVBY, KTERÉ KHS NEPOSUZUJE - sdělení žadatelům o vydání závazného stanoviska

Hygiena obecná a komunální
- Provozní řád zásobování pitnou vodou (vodovod/studna)
- Provozní řád koupališť a saun
- Provozní řád činností epidemiologicky závažných    (kadeřnictví, manikúra, kosmetické služby, masáže, ...)
- Provozní řád pro ubytovací služby      (aktuální)

Hygiena výživy a PBU
- Oznámení zahájení/ukončení/změny – stravovací služby
- Přihlášky ke zkoušce ze znalosti hub

Hygiena dětí a mladistvých
- Ohlášení školy v přírodě
- Oznámení o zahájení, změně nebo ukončení provozování stravovací služby
- Ohlášení zotavovací akce pro děti
- Prohlášení o bezinfekčnosti
- Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte

Hygiena práce
- Podrobnosti a pokyny pro návrh kategorizace
- Formulář pro kategorizaci
- Provozní řád zařízení k nakládání s odpady
- Manipulační řád: Nakládání s odpady ve zdravotnickém zařízení
- Žádost o vydání stanoviska k letecké aplikaci přípravků na ochranu rostlin  (LA POR)

Epidemiologie
- Provozní řád zdravotnického ambulantního zařízení
- Manipulační řád: Nakládání s odpady ve zdravotnickém zařízení
- Provozní řád pro zařízení se sociálními službami
- Žádost o schválení provozního řádu
- Přihláška k přezkoušení DDD

Právní oddělení
- Žádost o poskytnutí informace   (podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)