Odbor protiepidemický

Je samostatným lékařským oborem, který je organizačně začleněn do struktury hygienické služby.
Na KHS Jmk se sídlem v Brně je rozdělen na dvě samostatná oddělení, která plní tyto úkoly:

Oddělení protiepidemické

 • zabývá se epidemiologií infekčních chorob - tj. studiem podmínek vzniku a šíření nákaz v populaci
 • eviduje onemocnění podléhající povinnému hlášení (včetně podezření na ně) z údajů, které poskytují osoby provozujících zdravotnická zařízení
 • nařizuje, organizuje, řídí a popřípadě i provádí protiepidemická opatření v ohnisku nákaz k předcházení vzniku a zamezení jejich šíření, jimž jsou fyzické osoby povinny se podrobit
 • určuje zdravotnická zařízení, která provedou protiepidemická opatření
 • nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
 • spolupracuje s dalšími správními úřady k zamezení šíření nákaz
 • organizuje, plánuje, řídí a kontroluje očkování:
  • očkování pravidelná dle platného očkovacího kalendáře
  • očkování zvláštní u osob pracujících v riziku nákaz
  • očkování mimořádná při nebezpečí vzniku epidemie
 • provádí šetření při výskytu profesionálních nákaz infekčního typu
 • sleduje trendy výskytu nákaz
 • zajišťuje sběr a analýzu dat drogové epidemiologie, spolupráci s kontaktními centry a zpracování dat pro centrální pracoviště v Praze

Oddělení hygieny zdravotnických zařízení, dezinsekce a deratizace

 • zajišťuje preventivní dozor nad výstavbou a rekonstrukcí zdravotnických objektů ambulantního i lůžkového typu
 • metodicky vede, organizuje a kontroluje prevenci vzniku nemocničních nákaz
 • kontroluje dodržování zásad epidemiologicky bezpečného provozu zdravotnických zařízení
 • provádí analýzu výskytu nemocničních nákaz a řídí mimořádná protiepidemická opatření při epidemii
 • sleduje výskyt profesionálních onemocnění infekčního typu u pracovníků ve zdravotnictví
 • sleduje výskyt epidemiologicky významného a hygienicky závažného hmyzu a hlodavců
 • metodicky vede a kontroluje kvalitu dezinsekčních a deratizačních zásahů, prováděných specializovanými firmami

Legislativa

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 355/2017 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
 • vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Související odkazy

   Provozní řád zdravotnického ambulantního zařízení
   Manipulační řád: Nakládání s odpady ve zdravotnickém zařízení
   Provozní řád pro zařízení se sociálními službami
   Žádost o schválení provozního řádu
   Vyšetřování HIV/AIDS v Jihomoravském kraji
   Stanovisko hlavního hygienika ČR k odmítání očkování

E-mail:  epida@khsbrno.cz