DATOVÁ SCHRÁNKA  -  ID: jaaai36,  IČ: 71009191
typ schránky: Orgán veřejné moci,  povolený formát zasílaných příloh: .PDF
A K T U A L I T Y
   Předatestační stáže lékařů na KHS JmK v roce 2019

  AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZÁVĚRECH SZD NAD STRAVOVACÍMI SLUŽBAMI V JMK

   Sdělení žadatelům o vydání závazného stanoviska - výčet staveb, které KHS JmK neposuzuje
   "Vaše cesty k bezpečí" -   informační projekt HZS JMK
   "Jednotné kontaktní místo" -   Magistrát města Brna
 

  Epidemiologie

    Klíšťová encefalitida v Jihomoravském kraji (březen 2019)
    Problematika komárů v letním období (r.2019)
    Zvýšený výskyt spalniček v ČR    -   tisková zpráva MZ ČR (12.4.2018)
    Spalničky - závažné onemocnění    -   leták z ECDC (11.5.2018)
    Přijímání dětí do předškolních zařízení (20.3.2018)
    Doporučení k prevenci přenosu infekční žloutenky (r.2017)
 

  Hygiena obecná a komunální

    Koupaliště ve volné přírodě a koupací oblasti v Jm kraji (r.2019)
    Zdravotní rizika z koupání v koupalištích ve volné přírodě a koupacích oblastech (r.2019)
    Bazény (r.2017)
    Obtěžování hlukem     -     časopis Hygiena č.1/2016 (5.5.2016)
    Informace o novele zákona o ochraně veřejného zdraví (3.12.2015)
    Povinnosti pro poskytování ubytovacích služeb (1.1.2015)
    Překročení limitů znečištění ovzduší (22.1.2013)
    Požadavky SÚJB při nakládání s náplněmi ionexových filtrů nasycenými uranem (14.3.2011)
    Výsledky státního zdravotního dozoru v provozovnách služeb a na koupalištích Jm kraje     
 

  Hygiena dětí a mladistvých

    Průběh zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti v JmK (31.8.2018)
    Kontrola zajištění podmínek pro osobní hygienu žáků v Jmk   -  závěrečná zpráva r.2017 (26.1.2018)
    Kontrola zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí v MŠ JmK   - závěrečná zpráva r.2017 (26.1.2018)
    Orientační měření CO2 ve třídách MŠ Jm kraje   -  závěrečná zpráva r.2017 (26.1.2018)
    Kontrola doporučené pestrosti jídelníčků - Jm kraj (26.1.2018)
    Informace pro provozovatele bufetů a automatů ve školách a školských zařízeních (19.12.2016)
    Dětská skupina (3.2.2016)
    Kontakt na metodičku MPSV pro JmK   -  podpora implementace dětských skupin (26.1.2018)
    Informace pro pořadatele zotavovacích akcí, jiných podobných akcí, škol v přírodě (26.1.2018)
    Ohlášení školy v přírodě (21.4.2017)
    Ohlášení zotavovací akce pro děti (21.4.2017)
    Prohlášení o bezinfekčnosti (21.4.2017)
    Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte (21.4.2017)
    Venkovní hrací plochy sledované v r.2012          (průběžně aktualizováno)
 

  Hygiena práce

    Pravidla pro nakládání s chemickými látkami    -   povinnost vypracování písemných pravidel (20.4.2016)
 

  Zdravotní politika a podpora zdraví

    Brněnské dny pro Zemi na KHS JmK v Brně            Leták Brněnské Dny pro Zemi (12.4.2019)
    Informační kampaň k antibiotické rezistenci (12.11.2018)
    Projekt Zdravé město v Jihomoravském kraji (25.5.2018)
    Zpráva o úrazovosti v Jihomoravském kraji (16.5.2018)
    Projekt Zdravá školní jídelna        (24.10.2018)
    Výzva Hlavního hygienika ČR "Solme s rozumem" (2.3.2016)
    Škola podporující zdraví (10.9.2015)
    Školní stravování 2015/2016: studie obsahu nutrietů v obědech dětí (30.9.2016)
 

  Hygiena výživy a PBU

    Jarní jarmark v Zahradnictví Doubravice nad Svitavou (17.4.2019)
    Odborné stanovisko SZÚ - Snižování spotřeby jednorázového plastového nádobí (17.10.2018)
    Jak probíhá kontrola potravinářského podniku? (15.9.2017)
    Rady k nevyhovujícím výrobkům určeným pro styk s potravinami (2.5.2017)
    Máte potíže po konzumaci potravin? Projekt Nutrivigilance (4.1.2017)
    Informace k oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků
    Dovoz plastového a kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu z Číny a Hongkongu  
    Informace o povinnostech recyklačních závodů  
 

  Různé

    Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice