DATOVÁ SCHRÁNKA  -  ID: jaaai36,  IČ: 71009191
typ schránky: Orgán veřejné moci,  povolený formát zasílaných příloh: .PDF
A K T U A L I T Y

   Stavby, které KHS neposuzuje
-   sdělení žadatelům o vydání závazného stanoviska
   Dozor nad stravovacími službami v JmK -   aktuální informace o závěrech SZD
 
   Vaše cesty k bezpečí -   informační projekt HZS JMK
   Jednotné kontaktní místo -   Magistrát města Brna
 

  Epidemiologie

    Akutní respirační infekce a chřipka - aktuální informace (14.02.2020)
    Nový koronavirus - aktuální informace (31.01.2020)
    Nový koronavirus - výsledky vyšetření pacientů v Jihomoravském kraji (20.02.2020)
    Informace k nákaze novým koronavirem (r. 2020)
    Sezónní monitoring komárů v roce 2019
    s cílem zjištění přítomnosti viru západonilské horečky (WNV)
(10.01.2020)
    Spalničky - závažné onemocnění    -   leták z ECDC (11.5.2018)
    Přijímání dětí do předškolních zařízení (20.3.2018)
    Doporučení k prevenci přenosu infekční žloutenky (r.2019)
 

  Hygiena obecná a komunální

    Bazény (r.2017)
    Obtěžování hlukem     -  časopis Hygiena č.1/2016 (5.5.2016)
    Informace o novele zákona o ochraně veřejného zdraví (3.12.2015)
    Povinnosti pro poskytování ubytovacích služeb (1.1.2015)
    Překročení limitů znečištění ovzduší (22.1.2013)
    Požadavky SÚJB při nakládání s náplněmi ionexových filtrů nasycenými uranem (14.3.2011)
    Výsledky státního zdravotního dozoru v provozovnách služeb a na koupalištích Jm kraje     
 

  Hygiena dětí a mladistvých

    Průběh zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro děti v JmK k 31.8. 2019 (r.2019)
    Kontrola zajištění podmínek pro osobní hygienu žáků v Jmk   -  závěrečná zpráva r.2017 (26.1.2018)
    Kontrola zajištění podmínek pro osobní hygienu dětí v MŠ JmK   - závěrečná zpráva r.2017 (26.1.2018)
    Orientační měření CO2 ve třídách MŠ Jm kraje   -  závěrečná zpráva r.2017 (26.1.2018)
    Kontrola doporučené pestrosti jídelníčků - Jm kraj (26.1.2018)
    Informace pro provozovatele bufetů a automatů ve školách a školských zařízeních (19.12.2016)
    Dětská skupina (3.2.2016)
    Kontakt na metodičku MPSV pro JmK   -  podpora implementace dětských skupin (26.1.2018)
    Informace pro pořadatele zotavovacích akcí, jiných podobných akcí, škol v přírodě (26.1.2018)
    Ohlášení školy v přírodě (21.4.2017)
    Ohlášení zotavovací akce pro děti (21.4.2017)
    Prohlášení o bezinfekčnosti (21.4.2017)
    Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte (21.4.2017)
    Venkovní hrací plochy sledované v r.2012          (průběžně aktualizováno)
 

  Hygiena práce

    Pravidla pro nakládání s chemickými látkami    -   povinnost vypracování písemných pravidel (20.4.2016)
 

  Zdravotní politika a podpora zdraví

    Evropský antibiotický den - 18.listopadu (12.11.2019)
    Informační kampaň k antibiotické rezistenci (12.11.2018)
    Projekt Zdravé město v Jihomoravském kraji (25.5.2018)
    Zpráva o úrazovosti v Jihomoravském kraji (16.5.2018)
    Projekt Zdravá školní jídelna                Pozvánka na pracovní setkání 2019 (25.11.2019)
    Výzva Hlavního hygienika ČR "Solme s rozumem" (2.3.2016)
    Škola podporující zdraví (10.9.2015)
    Školní stravování 2015/2016: studie obsahu nutrietů v obědech dětí (30.9.2016)
 

  Hygiena výživy a PBU

    Zpráva z regionálního úkolu Akrylamid 2019 (31.01.2020)
    Zpráva o činnosti oddělení HV za 2. pololetí 2019 (29.01.2020)
    Zpráva o činnosti oddělení PBU za 2. pololetí 2019 (29.01.2020)
    Odborné stanovisko SZÚ - Snižování spotřeby jednorázového plastového nádobí (17.10.2018)
    Jak probíhá kontrola potravinářského podniku? (15.9.2017)
    Rady k nevyhovujícím výrobkům určeným pro styk s potravinami (2.5.2017)
    Máte potíže po konzumaci potravin? Projekt Nutrivigilance (4.1.2017)
    Informace k oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků
    Dovoz plastového a kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu z Číny a Hongkongu  
    Informace o povinnostech recyklačních závodů  
 

  Různé

    Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice