ZDRAVOTNÍ  RIZIKA PLYNOUCÍ  Z  KOUPÁNÍ  V  KOUPALIŠTÍCH  VE  VOLNÉ  PŘÍRODĚ A  KOUPACÍCH  OBLASTECH

Jakost povrchových vod většiny přírodních koupališť se každoročně zhoršuje v letním období především v souvislosti s narůstající teplotou vody. Zvyšuje se počet drobných ve vodě volně se vznášejících se organismů - planktonu, z nichž zejména fytoplankton (především sinice) nepříznivě ovlivňuje jakost vody pro koupání. Sinice (ale i řasy) poznáte podle zeleného (vegetativního) zákalu. Jednotlivé kolonie (shluky) sinic jsou viditelné i pouhým okem. Jejich koncentrace se zpravidla postupně zvyšuje během července a srpna a kolísá i podle průtoků a směru větru.

Sinice = cyanobakterie jsou bakterie, které jsou součástí fytoplanktonu. Cyanobakterie mohou být toxické a zdraví nebezpečné.

Řasy jsou rostliny, často se zaměňují za cyanobakterie. Řasy jsou rovněž součástí fytoplanktonu, některé mohou člověku způsobit alergie.

Cyanobakterie rovněž produkují toxiny, např.: hepatotoxiny (mají vliv na funkci jater), neurotoxiny (mají vliv na nervový systém), imunotoxiny a imunomodulanty (snižují imunitu nebo naopak spouštějí alergie, ekzémy, otoky, alergické rýmy a slzení, astmatické záchvaty atd), dermatotoxiny (kontaktní dermatitidy, vyrážky, puchýřky, záněty spojivek). Toxiny se uvolňují ze sinic při rozbití buněk – k poškození zdraví může dojít při jejich požití (polknutím při plavání). Náhodný a krátkodobý kontakt vyvolá spíše alergické reakce. Při dlouhodobém kontaktu a při vysoké citlivosti daného jedince může dojít k vážnějšímu poškození zdraví (střevní, žaludeční potíže atd.) Podrobnější informace o sinicích naleznete na  www.sinice.cz

Vzhledem ke zkušenostem z minulých let, celkovému stavu všech nádrží a očekávanému vývoji počasí v letních měsících lze předpokládat vodu vhodnou ke koupání případně vodu vhodnou ke koupání, ale se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, rozvoj fytoplanktonu a „vodního květu“ na hladině lze odhadovat spíše u některých vybraných nádrží v určitých klimaticky vymezených obdobích prázdnin.

Kontrolní odběry vzorků provádí Zdravotní ústav Ostrava dle termínů stanovených v monitorovacím kalendáři pro koupací sezonu 2019, obecně vzato vždy po cca 14 dnech, v Brně pak každý týden. V laboratořích se kontrolují biologické a mikrobiologické vlastnosti vody a přímo na místě viditelné plovoucí znečištění (odpady – např. produkty lidské činnosti nebo tzv. přírodní znečištění – větve, listy, kmeny, posekaná tráva; vláknité řasy, vodní rostlinstvo, uhynulé ryby apod.), průhlednost a teplota. Biologické rozbory provádí laboratoře ZÚ Ostrava a Sdružení Flos aquae (doc. ing. Blahoslav Maršálek, Csc.). Další doplňující informace, ukazatele jsou zjišťovány, analyzovány Povodím Moravy, s.p.

Pokud se přes upozornění rozhodnete ve vodě obsahující sinice koupat, doporučujeme se po vykoupání co nejdříve osprchovat čistou vodou (pokud máte takovou možnost). V případě vydání zákazu koupání je třeba toto opatření respektovat.

květen 2019