POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB

Upozornění všem poskytovatelům ubytování v ubytovacích zařízeních (provozující ubytovací služby nebo provozující ubytování v rámci hostinské činnosti)
novelizovaný § 21a zákona č. 258/2000 Sb.


V souvislosti s nabytím účinnosti změny (od 1.1. 2015) § 21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme všechny povinné osoby, že v zařízeních, kde je ubytování poskytováno na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích, musí být v provozním řádu uvedeny navíc k obecným podmínkám činnosti, zásad prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, způsobu zacházení s prádlem a způsobu očisty prostředí ubytovacího zařízení tyto detailní skutečnosti: v provozním řádu musí být uveden počet a plocha ubytovacích jednotek včetně nejvyššího počtu ubytovaných fyzických osob, dispozičně popisně konkrétně upřesněno vybavení ubytovacích jednotek - záchodem, sprchou, umývárnou a prostorem pro vaření nebo ohřev jídla, musí být uveden způsob vytápění ubytovacích jednotek a zajišťovaná teplota vnitřního vzduchu v otopném období, jakož i způsob zajištění tekoucí pitné a teplé vody v ubytovacích jednotkách.